Meny

Trolldomsprosessene

91 kvinner og menn ble henrettet under trolldomsprosessene i Finnmark (1600 til 1692). Les om Rasti Raulsen fra Klubbukt og tre andre fra Hammerfest som ble dømt til ild og bål.

Arahavde as har vært i kontakt med forfatter Liv Helene Willumsen i 2020. Hun har gitt oss tillatelse til å dele fra sine tekster og bøker. Hvis du drar til Heksemonumentet Steilneset i Vardø, vil du finne alle disse tekstene og mye mer. Vi oppfordrer alle som har anledning til å besøke dette minnestedet

Liv Helene Willumsen

Hekser i Vest-Finnmark

Under trolldomsprosessene i Finnmark ble 135 personer stilt for retten. Av disse ble 91 henrettet, de aller fleste brent på bålet. En slik dødsdomsrate er på høyde med mange områder i Europa der alvorlige trolldomsforfølgelser fant sted. For Finnmark sin del må man i tillegg ta folketallet i betraktning når omfanget av prosessene skal vurderes. På 1600tallet hadde Finnmark ikke mer enn 3000 innbyggere, det vil si 0,8% av Norges folkemengde. Likevel fant 16% av norske trolldomssaker sted der og 31% av alle dødsdommer i norske trolldomssaker ble avsagt der. Disse tallene viser at omfattende forfølgelse foregikk. Andre dommer enn dødsdommer under prosessene i Finnmark var landsforvisning, offentlig pisking og bøter.

Trolldomsprosessene i Finnmark, som foregikk i perioden 1600-1692, var en sen utløper av de europeiske trolldomsprosessene. Overalt der trolldomsprosesser foregikk, var statens innvirkning av stor betydning Slik var det også i kongeriket Danmark-Norge. Det er ingen tvil om at staten gjennom kongens makt og embetsmenns virksomhet spilte en avgjørende rolle for prosessens forløp. Øverste embetsmann i Finnmark var kongens befalingsmann på Vardøhus festning. Hans tittel var lensherre fram til 1660 og etter det amtmann.

Konger i Danmark-Norge

 • Kong Christian 1V    (1588-1648)
 • Kong Frederik 111   (1648-1670)
 • Kong Christian V      (1670-1699)

Embetsmenn i Finnmark

 • Lensherre Oluff Pedersen Måneskiold    (1601-1608)
 • Lensherre Claus Gagge                             (1608-1619)
 • Lensherre John Cunningham                     (1619-1651)
 • Lensherre Jørgen Friis                                 (1651-1661)
 • Amtmann Christopher Orning                     (1661-1665)
 • Amtmann Friderich Schiort             (1666-1667)
 • Amtmann Otte Hansen Bielche                  (1668-1679)
 • Amtmann Knud Ovesøn Gjedde   (1680-1682)
 • Amtmann Hans H. Lilienskiold                   (1684-1701)

Den kunnskapen man har om trolldomsprosessene i Finnmark, stammer hovedsakelig fra saker ført ved lokale ting. Referatene ble skrevet inn i protokoller som i dag er oppbevart i Statsarkivet i Tromsø. I rettsprotokollene finnes informasjon om hva som skjedde med en person fra vedkommende ble ført inn i rettslokalet til dommen forelå. Kildematerialet fra trolldomsprosessene i Finnmark er unike både i nasjonal og internasjonal sammenheng på grunn av sin fyldighet og detaljrikdom. Tekstene i denne boken er skrevet ut fra opplysninger i de originale kildene, og den opprinnelige skrivemåten av personnavn er delvis beholdt.

Under trolldomsprosessene i Finnmark ble 135 personer stilt for retten.
Av disse ble 91 henrettet, de aller fleste brent på bålet. En slik dødsdomsrate er på høyde med mange områder i Europa der alvorlige trolldomsforfølgelser fant sted. For Finnmark sin del må man i tillegg ta folketallet i betraktning når omfanget av prosessene skal vurderes. På 1600tallet hadde Finnmark ikke mer enn 3000 innbyggere, det vil si 0,8% av Norges folkemengde. Likevel fant 16% av norske trolldomssaker sted der og 31% av alle dødsdommer i norske trolldomssaker ble avsagt der. Disse tallene viser at omfattende forfølgelse foregikk. Andre dommer enn dødsdommer under prosessene i Finnmark var landsforvisning, offentlig pisking og bøter.

Både kvinner og menn ble anklaget for trolldom under prosessene i Europa.
I Finnmark ble 111 kvinner og 24 menn rettsforfulgt for trolldomsutførelse. Tilsvarende forholdstall finner man i mange europeiske områder. Av de 91 som ble henrettet i Finnmark, var 77 kvinner og 14 menn. Det finnes lite opplysninger om alder i kildene. Majoriteten av kvinnene som ble henrettet, 68%, var gifte kvinner. 1/5 av de henrettede kvinnene var, eller hadde vært, tjenestejenter. Mange av disse kom fra steder sør for Finnmark. De fleste av kvinnene som ble henrettet, var bosatt i Vardø og Vadsø og områdene rundt. Vardøhus festning spilte en sentral rolle under prosessene. Mistenkte kvinner satt fengslet i trollkvinnehullet på Vardøhus. Bruk av tortur var utbredt under trolldomsprosessene i Finnmark. De verste tilfellene av tortur foregikk på Vardøhus. Av samtlige båldommer i Finnmark falt nærmere to tredjedeler på Vardøhus. Kun to av disse dommene ble avsagt av menn.

Ofte ble vannprøven benyttet som bevis under en trolldomssak.
Denne prøven ble ansett for å være en Guds dom over trollfolk. Prøven besto i at den anklagede ble kastet i sjøen med hender og føtter sammenbundet. Vannet som hellig element ble antatt å støte det som var urent, fra seg. Fløt personen opp, var det et tegn på at vedkommende var skyldig. Sank personen, var det tegn på uskyld. Vannprøven ble av rettsapparatet ikke regnet som tortur. Av de som ble henrettet under prosessene i Finnmark, gjennomgikk en tredjedel vannprøven. Kun to av disse var mann. Halvparten av vannprøvene ble utført i Vardø. Alle som ble utsatt for vannprøven i Finnmark fløt opp.

Nordmenn og samer levde side om side i 1600-tallets Finnmark, og begge disse etniske gruppene ble berørt av trolldomsprosessene. Om lag fire femtedeler av de trolldomsanklagede i Finnmark var nordmenn og en femtedel var samer. Prosessene i Finnmark gikk hardest ut over norske kvinner. Av norske anklagede kvinner var ni tiendedeler norske og en tiendedel samiske. Av de 77 henrettede kvinnene var seks samiske. Hoveddelen av båldommer under trolldomsprosessene i Finnmark ble avsagt over norske kvinner. Annerledes var det med mennene. Av de 24 anklagede var 16 samiske, og av dem måtte hele 13 bøte med livet. Overvekten av samer kan ha å gjøre med at samiske menn var kjent i Europa for å være kyndige i trolldomskunst, blant annet gjennom fremstillinger i historiebøker. Det var snakk om individuelle utøvelse av tradisjonell trolldomskunst. Særlig hadde samiske menn ry på seg for salg av seilvind til båter, og som sjamaner.

Tidlig på 1600-tallet ble søkelyset rettet spesielt mot samer under trolldomsprosessene i Finnmark, noe som framgår av brev utstedt av Kong Christian1V i 1609. slik sett har det samiske innslaget i befolkningen sannsynligvis hatt betydning for første fase av trolldomsforfølgelsen i Europas nordligste strøk. Båldommene over samiske menn under prosessene i Finnmark ble avsagt før 1640. Trolldomsprosessene i Finnmark var intense, ikke bare vurdert ut fra høyt antall dødsdommer blant de domfelte, men også ut fra sterk konsentrasjon av saker o avgrensede tidsrom. De fleste av dødsdommene ble avsagt i kjeder av trolldomssaker, der den ene saken avløste den neste i hurtig tempo- kjedeprosesser. I Finnmark omfattet denne typen prosesser kun kvinner. Karakteristisk for disse prosessene var de anklagede for det første bekjente av de hadde forsverget sin Gud i himmelen og dåpspakt og inngått en pakt med Djevelen. Gjennom pakten fikk de kraft til å utføre onde gjerninger. For det andre bekjente de at de hadde deltatt på trollkvinnesamlinger, der Djevelen var til stede. For det tredje bekjente de at de sammen med andre trollkvinner hadde vært med på å kaste trolldom over mennesker og dyr med sykdom og død til følge, framkalle uvær, forårsake skipsforlis og jage fisken på land. Dette førte til at nye personer ble mistenkt for trolldom, og disse ble i sin tur innkalt for retten og førhørt. De tre største kjedeprosessene i Finnmark fant sted i 1620-21, 1652-1653 og1662-63. hovedtyngden av båldommer av sagt over kvinner i Finnmark forekom under slike prosesser. Ikke bare voksne personer ble utsatt for trolldomsforfølgelse. I løpet av den siste kjedeprosessen ble også seks småjenter ført til retten, anklaget for trolldom. Disse ble alle frifunnet.

Det var hva de trolldomsanklagede bekjente for retten, som avgjorde om de ble kjent skyldige. Å bekjenne djevlepakt var ensbetydende med å besegle sin egen dødsdom. I likhet med trolldomsprosessene i mange andre europeiske land var det et sterkt innslag av djevlepakt bekjennelser under prosessene i Finnmark. Til grunn for en slik bekjennelse lå en lærd europeisk doktrine, demonologi, som i hovedsak gikk ut på å definere hvem som var Djevelens hemmelige medsammensvorne på jord, hvordan disse skulle pekes ut og hva de var i stand til å utrette. Over hele Europa ble det fra siste del av 1400-tallet til første halvdel av 1600-tallet publiserte en rekke bøker der demologiske ideer ble utlagt. Også i Danmark-Norge kom dette tankegodset inn i lovverk og kirke, og gjennom statens virksomhet ble ideene spredt til alle deler av riket. I 1617 utstedte Christian 1V en forordning der de rette trollfolk ble definert som de som hadde forbundet seg med Djevelselen eller hadde omgang med ham.


Anne Pedersdatter

Anne var en av de rundt 300 menneskene som ble henrettet for trolldom i Norge.  De fleste ofrene for hekseprosessene tilhørte de lavere lag av samfunnet og har etterlatt seg få skriftelige spor. Anne Pedersdatter derimot tilhørte de privilegerte.  Hun var gift med forfatteren og presten Absalon Pedersønn Beyer, venninne med slottsfruen Helvig Hardenberg og deltok ofte på tilstelninger sammen med byens adel.

Hvordan kunne en kvinne i hennes posisjon bli dømt for trolldom?
Tekst fra Bymuseet i Bergen.

Ideene om djevlepakt trollkvinnesamlinger og kollektive trolldomsoperasjoner ble kjernepunkt i de anklagedes bekjennelser under prosessene i Finnmark. Det kollektive aspektet som var implisert i disse bekjennelsene, førte til at mage personer i løpet av kort tid ble beskyldt for trolldom, ført, kjent skyldig, dømt til ild og bål, og endelig brent. De lokale ting fikk stor betydning både med henblikk på å begynne en trolldomsak og på intensiteten i sakene. Loven ble håndhevet ved de lokale ting av nidkjære embetsmenn med stor angst for hva trollfolk i pakt med Djevelen kunne utrette. Den personlige faktor, slik man ser den gjennom embetsmenns påvirkning, hadde derfor mye å si for om det ble innledet trolldomsprosess i et lokalsamfunn. I kirkene ble det forkynt et budskap som bygde opp om djevlefrykt, hvor Djevelens makt og framtoning var vesentlige momenter. Det er viktig å være klar over at de lokale samfunn i Finnmark der trolldomsprosessene fant sted, var overveiende muntlige samfunn på 1600-tallet, opplysning fra de lokale ting og fra kirkens forkynnelse ble spredt muntlig til allmuen. Slik gikk forestillingene om Djevelen og pakten med ham fra munn til munn i befolkningen og ble gjenfortalt av de anklagede i bekjennelsene på tinget.

Tekstene i denne boken understreker det individuelle ved hver person som ble henrettet under trolldomsprosessene i Finnmark. Den enkelte kvinne og mann presentert ved sitt navn. En enkeltes stemme, med sin spesielle valør, kommer til sin rett gjennom vektlegging av hva den enkelte sa under rettssaken. Det ble tydelig hvordan vilkårlige beskyldninger, press under forhør, ledende spørsmål under forhør og bruk av tortur ledet den anklagede til bekjennelse både av djevlepakt og deltagelse på trollkvinnesamlingene- en bekjennelse som ble skjebnesvanger og førte rett til bålet. Ofrene for trolldomsprosessene er i denne boken hedret ved at korrekte historiske opplysninger om hver enkelt person blir vår samtid til del. 

Tekstene blir stående som en påminnelse om urett begått mot enkeltmennesker av et knusende rettsapparat. Men i tillegg uttrykker tekstene mangfold, fantasi, motstand og styrke – og symboliserer dermed menneskelig kraft under alle livets tilskikkelser.

Foto: Fra Willumsen: Steilneset i Vardø
Hvis du drar til Heksemonumentet Steilneset i Vardø, vil du finne alle disse tekstene og mye mer. Vi oppfordrer alle som har anledning til å besøke dette minnestedet.

Prosessene

Ingri, Thorkild Andersens hustru.

Samisk, gift kvinne. Bosatt i Lerresfjord i Vest-Finnmark. Stevnet for retten sammen med Rasti Rauelsen og Find Thordsen

Ført til retten ved Hammerfest tingsted 31.august 1621

Anklaget

Av Oluf Olsen, same fra Lerresfjord, for å ha kastet trolldom over Nils Rogh i Rognsund

Av Oluf Olsen for å være skyld i at Nils Rogh og tre andre druknet i stille vær

Av Nils Roghs sønn, Siver, for å ha sagt, da hans far druknet, at hun var i vansker

Av Giord Jonsen, Komagfjord, for å ha kastet trolldom over fire personer, slik at de døde

Av Oluf Olsen for å ha årsaket at hans bror og tre andre druknet noen år tidligere

Av Oluf Olsen for å ha gjort dette fordi hans brors reinsdyr hadde spist av hennes høy

Hennes mann sa:

At dersom hans hustru skulle brennes, skulle to andre også brennes

At de andre to var Anders Baardsens hustru og Nils Drachens hustru

Benektet først at hun kunne trolldom

Gjennomgikk vannprøven og fløt opp som en dupp

Bekjente så

At hun lærte trolldomskunst av Kari, som bodde i Langnes

Beskyldte tre kvinner og to menn for å ha kastet trolldom over personer.

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Dømt til ild og bål

Rasti Raulsen

Samisk, bosatt på Klubben i Vest-Finnmark. Beskyld for trolldom av Ingri, Thorkild Andersens hustru. Stevnet for rette sammen med Ingri, Thorkild Andersens hustru og Find Thordsen

Ført til retten ved Hammerfest tingsted 31.august 1621

Anklaget for

Å ha kastet trolldom over Oluf Rasmussen på grunn av krangel om ei ku

Å ha kastet trolldom over Rasmus Baardsens datter Ingeborg, slik at hun ble sinnsforvirret

Ble truet med bålet av Rasmus Baardsen dersom han ikke tok det onde bort fra datteren

Skulle da ha overført det onde fra Ingeborg til ei geit, som måtte avlives

Benektet å kunne trolldom

Det ble bestemt at han skulle gjennomgå vannprøven.

Bekjente da

At han var skyldig i Oluf Rasmussens død

At årsaken var en forespørsel fra Oluf Rasmussen om hjelp til å skaffe seilvind

At han da først gikk ned til sjøen og vasket sin fell

At han så gikk til Oluf Rasmussen og sa: husbond, du får vind og landvær nok i dag

At den vinden han manet fram, imidlertid ble for hard

At han kastet trolldom over Ingeborg

At han senere tok det onde han kastet over Ingeborg, bort fra henne

At han senere tok det onde han kastet over Ingeborg, bort fra henne

Beskyldte to menn og en kvinne for å ha kastet trolldom over personer, slik at de døde.

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Dømt til ild og bål


Find Thordsen

Samisk, bosatt i Hellefjord i Vest-Finnmark. Beskyldt for trolldom av Ingri, Thorkild Andersens hustru og Røsti Raulsen. Stevnet for retten sammen med Ingri, Thorkild Andersens hustru og Rasti Rauelsen

Ført til retten ved Hammerfest tingsted 31.august 1621

Anklaget for

Å ha kastet trolldom over presten Christian Nilsen, slik at han døde

Å ha forårsaket at Christian Nilsen fikk ondt etter hver krangel med Find Thordsen

Bevitnet av den menige mann

At Christian Nilsen fryktet noe ville skje med han da han la ut på en reise

At Christian Nilsen sa det ville være Find Thordsens skyld hvis han omkom på reisen

Benektet at han kunne trolldom

Det ble bestemt at han skulle prøves på sjøen

Gjennomgikk vannprøven, noe han selv også ønsket, og fløt på sjøen som en stokk

Bekjente så

At han kastet trolldom over Christian Nilsen i Mefjord

At fanden, og ingen annen, lærte han trolldomskunst

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Dømt til ild og bål


Elin Thorstensdatter

Samisk, eldre kvinne, bosatt i Langnes i Vest-Finnmark. Fengslet sammen med sin sønn Torsten Nilsen.

Ført til retten ved Hasvåg tingsted 8.juli 1624

Anklaget for

Å ha gitt samtykke til mord og tyveri av sølv, utført av sønnen og to andre

Å ha truet med å kaste trolldom over dem som fengslet henne og sønnen

Å ha truet med å kaste trolldom også over dem som gav råd under fengslingen

Det ble bestemt at hun skulle prøves på sjøen

Gjennomgikk vannprøven og fløt som en dupp eller en stokk

Kjent skyldig i

Å ha samtykket i sønnen og hans medforbryteres onde forsett

Å ha truet med å kaste trolldom over personer

Dømt til å miste livet


Quiwe Baarsen

Samisk, bosatt på Årøya i Altafjorden

Ført til retten ved Alta tingsted 9.mai 1627

Anklaget for

Å ha kastet trolldom over fem personer

Bekjente

At han solgte seilvind til nils Jonsen i Rognsund to år i forveien

At han da dro komagen av sin høyre fot og vasket foten der det var stille vann i sjøen

At han deretter sa: Landvær! Landvær! og så kom vinden

At han ba mannskapet ikke føre for mye seil før de var forbi Kubbenes.

At han også solgte seilvind til Trine, som hadde sin mann, Oluf Øresen, på samme båt

At Trine lovet ham en kanne øl for sin umak

At han da tok en grisunge, kastet den på sjøen og sa: Havvær! Havvær!

At grisungen imidlertid snodde seg for mye under solen, så vinden ble for sterk

At han sa til Trine: Gud nåde dem, jeg frykter de har tatt for tidlig ut

At båten forliste og Nils Jonsen, Oluf Øresen og tre drenger druknet i uværet

At han før dette forliset hadde solgt seilvind til andre båter, som fikk en spak sønnavind

At han kjente runebommens tegn og hadde brukt runebomme

At han lærte å bruke runebommen da han var ung dreng med bare halv lott i inntekt

Ført til retten igjen ved Alta tingsted 10.mai 1627 og bekreftet sin bekjennelse

Kjent skyldig i bruken av trolldom

Dømt til ild og bål


Nils Rastesen

Samisk, gift mann. Bosatt i Vest-Finnmark. Stevnet for retten sammen med sin hustru Solve Andersdatter.

Ført til retten ved Gåsnes tingsted 30.april 1638

Anklaget for

Å kunne få stein til å tale

Å ha ofret kveg ved offerstein

Bekjente

At ha i langsommelig tid hadde utøvd trolldomskunst

At han prøvde sin kunst ved å få stein til å tale

At han lærte av sin far å gjøre dyr syke ved å kaste trolldom over dem

At han ofret kveg ved offerstein

At han var med på å kaste trolldom over presten Mogens

At han sammen med sin hustru og Nils Sarresen kastet trolldom over folk fra Sinkelvik

At hans hustru,Solve Andersdatter, ved den anledning gjorde mesteparten

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Dømt til ild og bål


Solve Andersdatter

Samisk, gift kvinne, bosatt i Vest-Finnmark. Beskyldt for trolldom av sin mann, Nils Rastesen. Stevnet for retten ammen med sin mann

Ført til retten ved Gåsnes tingsted 30.april 1638

Anklaget for

At hun lærte trolldomskunst av sin far

At hun i langsommelig tid hadde utøvet kunsten

At hun var med på å kaste trolldom over presten Mogens

At hun var med på å framkalle uværet da folk ble borte i Sinkelvik

At årsaken var et reinkalvskinn som Iver Siversen ikke betalte henne for

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Dømt til ild og bål


Nils Sarresen

Samisk, bosatt i Vest-Finnmark. Beskyldt for trolldom av Nils Rastesen

Ført til retten vad Gåsnes Tingsted i 1638

Anklaget for

Å ha utøvd trolldom sammen med Nils Rastesen og Solve Andersdatter

Å ha vært med på å kaste trolldom over folk fra Sinkelvik, som omkom i et uvær

Kjent skyldig i bruk av trolldom

Det som var igjen etter han, beløp seg til 2 riksdaler

 

Kilde

Willumsen. L, H. (2018) Dømt til ild og bål Stamsund: Orkana forlag akademisk

Mer lesestoff.

Liv Helene Willumsen: Trollkvinne i nord, Skiftserien Høgskolen i Tromsø, Tromsø, 1994

Liv Helene Willumsen: Witches of the North, Brill, Leiden, 2013

Liv Helene Willumsen, Steilneset. Minnested over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark, Statens vegvesen, Nasjonale Turistveger, Varanger Museum, Oslo 2011

Liv Helene Willumsen, Trolldomsprosessene i Finnmark. Etr kildeskrift, Skald, Bergen. 2010

Aktuelle artikler:

UiT Norges Arktiske universitet, Tidsskriftet Ottar: Den historiske trollkvinne i nord: Willumsen, L. H:

UiT Norges Arktiske universitet, Tidsskriftet Ottar: Hekseprosesser og trolldom: