Om oss

Arahavde AS består av Marit Johansen, Ragna Misvær Grønstad og Elisabeth Misvær.
Marit Johansen er en sentral bidragsyter med sitt innsamlete kildemateriell fra Kvalsund, og hun har lang erfaring innen scenekunst og formidlingsarbeid. Ragna Misvær Grønstad er en ung samisk kunstner (grafiker og tegner). Elisabeth Misvær er profesjonell sanger, formidler og pedagog. Alle tre har sin slekt fra Storbukt i Kvalsund kommune.

PÅ SPORET AV Árahávdi

Om prosjektet
Arahavde har et 3-årig samarbeidsprosjekt med Hammerfest Kommune. Prosjektet ble initiert av Arahavde AS, og det første prosjektåret var sammen med Kvalsund kommune. Fra januar 2020 ble prosjektet innlemmet i Hammerfest kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen. Begge parter er prosjekteiere. Prosjektperioden er 2019-2021, og har også hatt en forprosjektperiode i 2017-2018.

Prosjektets tittel er PÅ SPORET AV ÁRAHÁVDI. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund og Hammerfest, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn. Vi bruker kunst og kultur for å nå våre mål.

I omtalen av prosjektet ved oppstart i Kvalsund skrev vi:

Kvalsund kommune ligger i et samisk kjerneområde. Kommunen har tradisjonelt vært en sjøsamisk kommune der kombinasjon fjordfiske og landbruk har sørget for utkomme hos de fleste. Den sjøsamiske identiteten har gjennom en sterk fornorskingspolitikk blitt gjemt og glemt. Dette gjelder også den kvenske historien.

Prosjektgruppa Arahavde ønsker å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i Kvalsund, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn.

Vi ønsker å gjenskape møter mellom ulike folkegrupper som har levd side om side i Kvalsund. Ved å ta i bruk kunstneriske virkemidler i historiefortellingene som hentes fram, ønsker vi å levendegjøre og aktualisere temaene som formidles. Målet er å skape større stolthet over vår sjøsamiske kulturarv og den flerkulturelle historien som Kvalsund har med seg.

Det ligger en samarbeidsavtale og en handlingsplan for prosjektinnhold og ansvarsfordeling, og prosjektet har vært politisk forankret i kommunen.
På kommunens nettside har det vært lagt ut Nyhetsbrev om aktiviteter /arrangement i prosjektperioden. Disse nyhetsbrevene ligger nå tilgjengelig under historikk.

Nettsiden arahavde.no overtar nå for det som har ligget kommunens nettside.


Hva betyr arahavde?

Ordet arahavde er et gammelt samisk ord som betyr «gjemmested for en skjult skatt».
Anders Larsen forteller i boka om «Sjøsamenes historie», at arahavde er et gjemmested for en skjult skatt. Samene la sølv og penger/skatter i en kobberkjele som ble gravd ned, enten i ei ur eller i ei myr. Dette gjemmestedet for kobberkjelen kaltes arahavde. Det er også et sagn knyttet til denne gamle sjøsamiske skikken.


Inspirasjon
Vi tar utgangspunkt i historien om og bruker ordet arahavde som inspirasjon. Vi vil fylle fiktive kobberkjeler med historiske «skatter» som vi henter fram. I en arahavde kan man finne ei god historie, en hendelse eller et sagn, verdisaker, gamle redskaper, eller kanskje en sjøsamisk joik eller en sang.

Støtte til prosjektet

Støtte til prosjektet
Hammerfest og tidligere Kvalsund kommune har bidratt med prosjektstøtte til Arahavde AS i hele samarbeidsperioden.
Wivi Helene Hansen har gjennom  hele prosjektperioden fungert som kommunens koordinator. Hun har vært en fantastisk støttespiller og medspiller i prosjektet. Vi retter en spesiell takk til henne!

Underveis har vi i Arahavde fått økonomisk støtte fra flere:
-Troms og Finnmark fylkeskommune
– Sparebank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet
– Sametinget
– Norsk kulturråd
– Nordnorsk kunstnersenter
– Gullik Hansen
– Forskningsdagene


Støtte til Hammerfest kommune
Hammerfest kommune har også fått støtte til Arahavde-skiltene og til arrangement ved avduking.

– Norsk Kulturråd
– Sametinget
– Troms og Finnmark fylkeskommune
– Berg- Riksantikvaren


Samarbeidspartnere
Gjennom hele prosjektperioden har det vært viktig og nødvendig for oss å samarbeide med mange parter:
-ulike fagmiljøer i kommunen
– fagmiljøer eksternt, museer, universitet, institusjoner,
– lokale ressurspersoner
– lag- og foreninger,
– organisasjoner
– kunstnere og kulturarbeidere
– og ikke minst slekt og venner.

Den lokale involveringen har vært viktig fra første dag. Det er på grunn av alle disse flotte samarbeidspartnerne at vi har klart å realisere dette prosjektet!

Tusen takk til alle som har bidratt på ulike måter!